Autokomerc Rent a Car

Opšti uslovi najma vozila „Autokomerc Logistika“ d.o.o. Beograd
Autokomerc Rent a Car / Autokomerc Fleet Solution

Rent a Car Cenovnik


Category 01.05.2022. - 30.09.2023. 01.10.2023. - 20.12.2023.
ECONOMY 4.098 Din 3.512 Din
COMPACT 5.269 Din 4.683 Din
COMPACT AUTOMATIK 5.854 Din 5.269 Din
COMPACT + 6.322 Din 5.854 Din
STANDARD 6.439 Din 5.854 Din
STANDARD AUTOMATIK 8.781 Din 7.610 Din
STANDARD + 9.132 Din 7.961 Din
PREMIUM 9.366 Din 8.196 Din
LUXURY 16.391 Din 14.050 Din
MINI VAN 14.050 Din 11.708 Din

1. Opšte odredbe

U smislu ovih Opštih uslova Najmodavcem se smatra privredno društvo AUTOKOMERC LOGISTIKA DOO, ul. Svetog Save 84/c, MB: 17173154, PIB: 101539061. U smislu ovih Opštih uslova Najmoprimcem se smatra svako fizičko ili pravno lice koje od Najmodavca uzima u najam motorno vozilo i sa kojim je Najmodavac zaključio Ugovor o najmu motornog vozila. Ovi Opšti uslovi čine sastavni deo Ugovora o najmu motornog vozila, te se odnose na celokupnu saradnju između Najmodavca i Najmoprimca po osnovu Ugovora o najmu motornog vozila. Ovi Opšti uslovi dopunjuju posebne odredbe utvrđene u Ugovoru o najmu motornog vozila i obavezuju isto kao i taj Ugovor. U slučaju neslaganja ovih Opštih uslova i posebnih odredbi utvrđenih u Ugovoru o najmu motornog vozila prednost imaju posebne odredbe. 

2. Uslovi najma motornih vozila kod najmodavca

Najmoprimac uzima u najam/izmajmljuje motorno vozilo kod Najmodavca pod sledećim uslovima: 

 • da potpiše Ugovor o najmu motornog vozila sa Najmodavcem čime prihvata cenu iznajmljivanja/najma/rentiranja vozila označenu u važećem cenovniku na dan iznajmljivanja vozila, a koji čini sastavni deo Ugovora o iznajmljivanju motornog vozila;
 • da ima minimum 18 godina za najam kategorija ECONOMY, COMPACT, STANDARD kao i vozačku dozvolu; 
 • da ima minimum 21 godinu za najam kategorija PREMIUM, LUXURY i KOMBI-VAN, kao i vozačku dozvolu najmanje 2 godine; 
 • da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca;  
 • da za produženje perioda korišćenja/najma motornog vozila traži saglasnost Najmodavca 48h sati pre isteka ugovorenog roka vraćanja vozila;    
 • da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometara i o kvaru brojača najbržim putem i bez odlaganja obavesti Najmodavca;    
 • da ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, plati Najmodavcu iznos troškova 1000km za svaki dan korišćenja vozila;    
 • da vozilo uredno održava i čuva za vreme perioda ugovorenog korišćenja/najma;    
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola i/ili droga i/ ili drugih opojnih supstanci, u protivzakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz putnika ili robe uz nadoknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica i/ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama i/ili sl.;    
 • da vozilo koristi samo za vlastite potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu;    
 • da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice ima najmanje 21 godinu starosti, važeću vozačku dozvolu i da se potpiše kao drugi vozač na Ugovoru;    
 • da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti;    
 • da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca;    
 • da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu promenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu;    
 • da će snositi troškove utrošenog benzina i dizela;    
 • da strogo poštuje servisni interval proizvođača vozila. Nepoštovanje istih prouzrokuje gubitak garancije na vozilu. Najmoprimac je dužan da odmah i bez odlaganja obavesti poslovnicu izjamljivanja da je na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu počela da gori BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu. Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje i ne javi se u poslovnicu iznajmljivanja vozila, snosiće pun penal radi gubitka garancije proizvođača izjamljenog vozila, koji čine sastavni deo ovih Opštih uslova;    
 • da obavesti Najmodavca o svim prekršajima koje je učinio prilikom korišćenja vozila najkasnije na dan vraćanja vozila, te da Najmodavcu preda sve isprave o prekršajima, kao i da plati sve kazne i saobraćajne prekršaje koji su nastali zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje;    
 • da lica starosti od 18 do 21 godinu plate taksu za mlade vozače u iznosu od 585 Din po danu najma, maksimum 3.512 Din po najmu sa PDV-om, za najam dozvoljenih grupa vozila (u svemu kako je napred opisano). - U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz tačke 2.1. ovih Opštih uslova obavezuje se da Najmodavcu nadoknadi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a  čiju visinu utvrđuje Najmodavac u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja. Najmoprimac je dužan Najmodavcu da položi DEPOZIT prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit se zaprima putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica Najmoprimca (Visa, Master, Amex ili Dina). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma. 

Iznos depozita po kategorijama vozila je:

Kategorija Iznos depozita
ECONOMY 58.540 Din
COMPACT 58.540 Din
STANDARD 58.540 Din
PREMIUM 93.664 Din
LUXURY 234.160 — 468.321 Din

Penal za gubitak garancije proizvođača vozila

Kategorija Lilit km Cena penala u Din
ECONOMY 500 117.080
COMPACT 500 117.080
STANDARD 800 117.080
PREMIUM 2.000 117.080
LUXURY 3.000 117.080
MINI VAN 1.500 117.080

Prekoračenje km preko servisnog intervala

Iznos depozita se obračunava u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan davanja depozita za najam. Ukupne troškove najma vozila Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma. U slučaju da se depozit daje putem predautorizacije po jednoj od kreditnih kartica, Najmodavac ne prima debitne kartice u svrhu ostavljanja depozita. Rezervisana suma na računu Najmoprimca u svrhu depozita za najam vozila, neće biti na raspolaganju Najmoprimcu. Ukoliko Najmoprimac izmiruje troškove  kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu Ugovora o najmu ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu. Po vraćanju vozila i izmirenju svih troškova najma i svih eventualnih dodatnih troškova, Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu, tj. stornirati iznos predautorizacije na Najmoprimčevoj kreditnoj kartici. Cena najma se iskazuje u evrima u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja za fizička lica, a za pravna na dan izdavanja fakture; U cenu najma uključeno je osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenog zakonom.  

3. Cena i osiguranje

Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se iznajmljuju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje 176 Din po litri goriva (cena sa pumpe) kao i dodatnih 2.342 Din za uslugu punjenja rezervoara. Napred opisani iznosi su iskazani sa PDV-om. Minimalno korišćenje usluge najma je 24h i 100km koliko će Najmoprimcu biti zaračunato i naplaćeno bez obzira na kraće vreme korišćenja ili manju kilometražu. Prekoračenje korišćenja vozila do 59 minuta se ne zaračunava, dok nakon 60 minuta prekoračenja Najmodavac zaračunava Najmoprimcu dodatni dan najma. U slučaju da se vozilo iz bilo kojih razloga ostavi van državne granice, Najmoprimcu će biti zaračunat Međunarodni jednosmerni najam za konkretnu destinaciju, koji ne može biti manji od 23.416 Din. Rok plaćanja najma je odmah po završetku najma odnosno za pravna lica po završetku najma u roku od 5 kalendarskih dana od dana fakturisanja. U slučaju neblagovremene uplate, Najmodavac zaračunava zakonsku zateznu kamatu za svaki dan kašnjenja

Cena najma ne uključuje sledeće rizike:

Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu – u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu ukoliko je kriv i nema zapisnik policije; Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu, i sl).- u slučaju oštećenja na parkingu i u saobraćaju na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac plaća celokupnu štetu na iznajmljenom vozilu; - Krađu vozila za vreme najma – u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila; - Invalidnost (delimičnu ili potpunu) i smrt vozača i putnika u iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica udesa. 

Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.  

Osiguranje za štete nastale na vozilu – CDW

Najmoprimac se može osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu CDW;  Najmoprimac se može osigurati protiv šteta nastalih zbog nekorišćenja (stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW; Sva oštećenja vozila u toku najma, bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban Izveštaj o udesu u poslovnici Najmodavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom organu Policije odmah na licu mesta gde se udes / oštećenje desilo i da obezbedi policijski zapisnik; Ukoliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti – CDW;  Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje osiguranja za štetu na vozilu;  Ovo osiguranje ne važi za teritoriju Albanije i Kosova, te za štetu nastalu na tim područijima Najmoprimac plaća punu vrednost oštećenja na iznajmljenom vozilu.  

Finansijska odgovornost – učešće u šteti najmoprimca uz ovo CDW osiguranje iznosi 58.540 Din za grupu Economy i Compact, 93.664 Din za Standard grupu, 117.080 Din za Premium i Kombi-Van grupu, kao i 234.160 Din za Luxury grupu. Učešće u šteti se može značajno smanjiti, ili u potpunosti, ako odaberete jedan od naših Super Cover proizvoda (SCDW, PCDW). 

Ugovaranjem i plaćanjem Dodatnog osiguranja za  štete / Super Cover proizvod – SCDW, PCDW, najmoprimac može dalje smanjiti vrednost Učešća u vrednosti oštećenja (učešće u šteti) do minimalnog  iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila u Cenovniku učešća u slučaju štete. Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima  kupovinom osnovnog osiguranja (CDW), važe i kupovinom dodatnog osiguranja (SCDW, PCDW).

Osiguranje za krađu/gubitak vozila – THW

Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom  – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu/gubitak vozila; Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja, da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni Izveštaj o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca;  Ukoliko nestanak/krađa vozila nisu prijavljeni Policiji, Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu/gubitak vozila;  Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje osiguranja za krađu/gubitak vozila; Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije;  Ovo osiguranje ne važi za teritoriju Albanije i Kosova, te za štetu nastalu na tim područijima Najmoprimac plaća punu vrednost nestalog/ukradenog vozila.  

Bez obzira na eventualno osiguranje na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je odgovoran za:

Finansijska odgovornost – učešće u šteti najmoprimca uz ovo THW osiguranje iznosi 58.540 Din za grupu Economy i Compact, 93.664 Din za Standard grupu, 117.080 Din za Premium i Kombi-Van grupu, kao i 234.160 Din za Luxury grupu. Učešće u šteti se može značajno smanjiti, ili u potpunosti, ako odaberete jedan od naših Super Cover proizvoda (SCDW, PCDW).

Štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem droga i/ili alkohola i/ili drugih opojnih supstanci;  - štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji; - štetu ako vozač u momentu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu; krađu ako vozilo u momentu krađe nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno.    

Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i njegovog osiguravajućeg društva tako: - što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode; 

Što neće napustiti oštećeno vozio dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao;  - što će u slučaju većeg oštećenja vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica (čak i kad je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policije;  - što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca. 

U slučaju propuštanja izvršenja obaveza iz ovog odeljka, Najmoprimac će odgovarati za sve posledice i štete koje bi za Najmodavca iz tog propusta proizašle. 

Najmoprimac može osigurati vozača i sve putnike u vozilu za invalidnost ili smrt nastalu u saobraćajnom udesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem osiguranja putnika - PAI.

Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenje ličnog prtljaga i robe koje koja se nalazi u/na iznajmljenom vozilu. 

Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štete nastale zbog: bilo kakvog kvara na vozilu za vreme korišćenja i/ili zakašnjenja kod isporuke vozila. 

4. Dodatne usluge

Dostava ili preuzimanje vozila van poslovnica Najmodavca, a na teritoriji šireg centra grada Beograda naplaćuje se 2.342 Din po usluzi; 

Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se naplaćuje po sledećem cenovniku: do 50 km – 3.512 Din, do 100 km – 4.683 Din, do 200 km – 8.781 Din do 300 km – 14.050 Din. 

Najam vozila koji započinje ili se završava van radnog vremena poslovnice Najmodavca se tarifira sa 2.342 Din po najmu vozila. 

Super Osiguranje – SCDW naplaćuje se dodatno 585 Din po danu najma, i umanjuje finansijsku odgovornost – učešće u šteti najmoprimca. Ukoliko dokupite ovo SCDW osiguranje vaše učešće u šteti iznosiće shodno grupi vozila: 11.708 Din za grupu Economy, Compact i Standard, 23.416 Din za Premium i Kombi-Van grupu, kao i 58.540 Din za Luxury grupu.

Premium Osiguranje – PCDW naplaćuje se dodatno 1.171 Din po danu najma, i potpunosti umanjuje finansijsku odgovornost – učešće u šteti najmoprimca. Ukoliko dokupite ovo PCDW osiguranje vaše učešće u šteti iznosiće shodno grupi vozila: 0 Din za grupu Economy, Compact i Standard, 11.708 Din za Premium i Kombi-Van grupu, kao i 23.416 Din za Luxury grupu.

Pranje veoma zaprljanog vozila - Najmoprimac plaća 1.171 Din po pranju. - Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje 5.854 Din, čišćenje svih sedišta 3.512 Din, a samo prednjih/zadnjih sedišta 2.342 Din. 

Sedište za decu se dodatno naplaćuje 585 Din/dan ili maksimalno 3.512 Din po najmu. Uništeno sedište za decu se naplaćuje 23.416 Din. - Čišćenje jako zaprljanog sedišta za decu se naplaćuje 2.342 Din. 

Dečiji booster se dodatno naplaćuje 468 Din/dan ili maksimalno 3.512 Din po najmu. Uništeni dečiji booster se naplaćuje 23.416 Din. - Čišćenje jako zaprljanog boostera za decu se naplaćuje 2.342 Din. 

Lanci za sneg se dodatno naplaćuju 1.171 Din po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 5.854 Din. 

Krovni gepek/nosač za skije se dodatno naplaćuje 5.854 Din po najmu. - Uništen krovni gepek/nosač za skije se naplaćuje 17.562 Din. 

Mobilni WiFi se dodatno naplaćuje 585 Din/dan ili maksimalno 5.854 Din po najmu

Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim delovima vozila koje ne pokriva osiguranje: točkovi, ratkapne, donji postroj, naplatci, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio. - Uništena guma se naplaćuje 23.416 Din po najmu. - Zimske gume se ne naplaćuju za sve najmove započete u periodu između 1. novembar i 31. mart. - Izgubljeni ključ/daljinski upravljač alarmnog uređaja/gubitak dokumenata vozila Najmoprimac plaća u celosti prema sledećem cenovniku: 11.708 — 23.416 Din. - Za izgubljenu/uništenu registarsku tablicu Najmoprimac plaća dodatni trošak od 17.562 Din. - Za izgubljenu/oštećenu parking karticu za parking na aerodromu Nikola Tesla Beograd, Najmoprimac plaća dodatni trošak od 5.854 Din. - Korišćenje GPS uređaja/Navigacije se naplaćuje 702 Din po danu najma, a najviše 5.854 Din po najmu. Izgubljeni/uništeni GPS uređaj se naplaćuje 23.416 Din. - Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje 585 Din po danu najma, maksimalno 3.512 Din po najmu. - Angažovanje vozača se posebno ugovara i naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebalo da kontaktira poslovnicu Najmodavca. - Na ukupne troškove najma koji uključuju i dodatne usluge, Najmoprimac plaća Porez na dodatu vrednost (PDV) u visini od 20%, što je posebno iskazano u Ugovoru o najmu. Navedeni iznosi su sa PDV-om. 

5. Završne odredbe

U slučaju spora između Najmodavca i Najmoprimca nadležan je sud u Beogradu. Ovi Opšti uslovi su u primeni od dana 01.03.2018. godine. Svi prilozi ovim Opštim uslovima čine njegov sastavni deo. Najmodavac ima pravo na izmene i dopune ovih Opštih uslova i nakon sklapanja Ugovora o najmu, s tim da je o istom dužan pismeno obavestiti Najmoprimca u roku od 8 radnih dana, s tim da se tako izmenjeni i dopunjeni Opšti uslovi primenjuju na odnos Ugovornih strana iz Ugovora o najmu u roku od 8 kalendarskih dana od dana slanja pisanog obaveštenja Najmoprimcu.